Maandarchieven: november 2020

Home|2020|november

Check je e-mail op tijd

Check je e-mail op tijd Check je e-mail op tijd. Dat geldt vooral als je bij het bevoegd gezag hebt aangegeven dat correspondentie per e-mail mag worden gevoerd. Want dat betekent dat het bevoegd gezag ook een besluit op jouw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Reageer je daar niet op tijd op, dan ben je

2020-11-28T17:40:05+01:00

Verplicht ex tunc toetsen bij bouwen

Verplicht ex tunc toetsen bij bouwen Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen ex tunc kán worden getoetst, dan móet deze ook ex tunc worden getoetst. Dat oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 4 november 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2619). Vaste rechtspraak Het is vaste rechtspraak dat bij het nemen van een besluit in beginsel

2020-11-22T19:50:53+01:00

In het nieuws

In het nieuws De afgelopen periode heeft Franca Damen weer verschillende nieuwsmedia te woord gestaan. Zo verscheen in onder andere het blad Pigbusiness het artikel 'Juriste Damen waarschuwt voor aanscherping emissienormen'. In dat artikel legt Franca uit dat boeren rekening moeten houden met een aanscherping van de normen voor de ammoniakemissie van stallen. Dat geldt

2020-11-18T08:36:15+01:00

Landelijk Brabantse taferelen

Deze column verscheen in november 2020 in de regiobladen van Agrio. Landelijk Brabantse taferelen Brabantse taferelen lijken zich landelijk te gaan voordoen. Bestaande stalsystemen zullen vervroegd moeten worden vervangen door stalsystemen die meer ammoniakemissie reduceren. Dat volgt uit de toelichting op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering dat de minister van LNV op 13 oktober 2020

2020-11-09T08:10:52+01:00

Regeling gerichte opkoop veehouderijen

Regeling gerichte opkoop veehouderijen De Regeling gerichte opkoop veehouderijen gaat van start. Deze regeling treedt op 4 november 2020 in werking en is bedoeld om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen. Achtergrond De stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland moet omlaag. Mede met het oog daarop heeft de minister van Landbouw, Natuur

2020-11-05T20:29:22+01:00

Stikstof: verkeer in de referentie- en beoogde situatie

Stikstof: verkeer in de referentie- en beoogde situatie Bij het beoordelen van de stikstofdepositie van een plan of project moet ook de stikstofdepositie veroorzaakt door verkeersbewegingen worden betrokken. In de praktijk is er discussie over de vraag hoe deze beoordeling moet plaatsvinden als de referentiesituatie bestaat uit een toestemming waarin verkeersbewegingen niet (expliciet) zijn beoordeeld.

2020-11-02T11:50:46+01:00