Algemene voorwaarden van Damen Legal B.V.

Versie januari 2020

1.       Definities

1.1      Damen Legal: Damen Legal B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap (KvK 76393577). Damen Legal B.V. is een advocatenkantoor en handelt onder de handelsnaam Damen Legal. Onder ‘Damen Legal’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Damen Legal B.V.

1.2      Partner: een persoon die door middel van een houdstermaatschappij aandelen in Damen Legal houdt.

1.3      Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.       Toepasselijkheid en rangorde

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, offertes, overeenkomsten en andere huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Damen Legal en de opdrachtgever, evenals op vervolgopdrachten, gewijzigde opdrachten en/of aanvullende opdrachten.

2.2     De bepalingen en voorwaarden opgenomen in deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de beperking van de aansprakelijkheid, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van partners, hun houdstermaatschappijen, bestuurders van Damen Legal en alle personen die voor Damen Legal werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid. Het bepaalde in dit artikel en alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van de in de eerste volzin van dit artikel bedoelde derden te creëren, zijn tevens bedoeld als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding (artikel 6:253 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek).

2.3     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.       Offertes en opdrachten

3.1      Alle door Damen Legal uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden. Een aanbod is nooit langer dan 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2     Damen Legal heeft altijd het recht de aanbieding of offerte tot de aanvaarding ervan te herroepen.

3.3     De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die Damen Legal nuttig acht voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

3.4     Een opdracht wordt uitsluitend door Damen Legal aanvaard en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.

3.5     Partners, hun houdstermaatschappijen, bestuurders van Damen Legal en al degenen die voor Damen Legal, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht eindigt niet met hun dood. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.6     In het geval een opdracht wordt gegeven door meerdere opdrachtgevers en/of wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere (rechts)personen, zijn alle opdrachtgevers en voornoemde (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit die opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.

3.7     Damen Legal is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Bij de selectie van deze derden zal Damen Legal zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever overleggen. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de inschakeling van deze derden, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.8     Het is Damen Legal zonder uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever toegestaan om van alle originele bescheiden en correspondentie (digitale) kopieën te maken en deze in haar dossiers te houden zo lang dit nodig is. Ook is het Damen Legal zonder uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever toegestaan om bij de communicatie met de opdrachtgever en derden gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en de e-mail.

3.9     De uitvoering van verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4.       Prijzen en betaling

4.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium worden vastgesteld aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven per medewerker. Damen Legal is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen.

4.2     Naast het honorarium zullen bijzondere onkosten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, reiskosten en nota’s van deskundigen, andere advocaten en/of andere derden) in rekening worden gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn prijzen in offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Damen Legal in euro’s, exclusief BTW, exclusief kosten van derden, exclusief verschotten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) en andere belastingen, heffingen en rechten.

4.3     Damen Legal zal in beginsel iedere maand declareren. Alle declaraties worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

4.4     Voordat Damen Legal aanvangt met werkzaamheden en verder op ieder moment heeft Damen Legal het recht een (verrekenbaar) voorschot te vragen op het in rekening te brengen honorarium en eventueel te maken kosten. Damen Legal is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te staken totdat dit voorschot is betaald. Damen Legal is ook gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet of niet volledig betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.

4.5     Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden op de wijze zoals op de declaratie staat vermeld.

4.6     Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, zijn door opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

4.7     Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Damen Legal de werkzaamheden opschorten of de overeenkomst naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk ontbinden. Damen Legal is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van dit opschorten of ontbinden.

4.8     Indien de opdracht wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere (rechts)personen, zijn al deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk om de declaraties aan Damen Legal te betalen. Wijst de opdrachtgever een derde aan die de facturen van Damen Legal zal voldoen, dan is en blijft de opdrachtgever, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

4.9     Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op Damen Legal te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Damen Legal of de betalingsverplichtingen op te schorten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. Dit artikellid geldt niet indien opdrachtgever een consument is.

4.10   In het geval de overeenkomst (voortijdig) eindigt door ontbinding, opzegging of om welke reden dan ook of door wiens initiatief of handelen dan ook, is de opdrachtgever steeds (dus bijvoorbeeld ook, maar niet uitsluitend, in het geval partijen een vaste prijsafspraak hebben gemaakt) minimaal een bedrag verschuldigd gelijk aan het aantal gewerkte uren maal het gebruikelijke uurtarief van die medewerker vermeerderd met de onkosten (zoals, maar niet uitsluitend, reis- en verblijfkosten), verschotten en dergelijke die Damen Legal in het kader van de overeenkomst heeft gemaakt.

5.       Aansprakelijkheid

5.1      Iedere aansprakelijkheid van Damen Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Damen Legal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Damen Legal komt.

5.2     Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid van Damen Legal of (voorheen) bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid dan ook) beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, echter tot een maximum van € 5.000.

5.3     Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Damen Legal rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

5.4     Als de opdracht afkomstig is van meerdere opdrachtgevers, dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden ten opzichte van alle opdrachtgevers gezamenlijk en niet voor iedere opdrachtgever apart. In het geval van een aansprakelijkheid is het aan de opdrachtgevers hoe zij het uitbetaalde bedrag onderling verdelen.

5.5     Iedere aansprakelijkheid (ook uit onrechtmatige daad) van partners, hun houdstermaatschappijen, bestuurders van Damen Legal en al degenen die voor Damen Legal, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of waren, is uitgesloten.

5.6     Damen Legal en personen die ten behoeve van Damen Legal, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of waren, zijn niet aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van al dan niet door haar ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Damen Legal eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.

5.7     De opdrachtgever vrijwaart Damen Legal en de in artikel 3.5 genoemde (rechts)personen – en zal de opdrachtgever Damen Legal en de in artikel 3.5 genoemde (rechts)personen schadeloos stellen – tegen alle aanspraken en (rechts)vorderingen van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid. De schadeloosstelling betreft ook schade, kosten en uitgaven van Damen Legal in verband met een dergelijke aanspraak of (rechts)vordering. Onder vrijwaring valt ook vergoeding door de opdrachtgever van redelijke kosten voor juridische bijstand van Damen Legal en de in artikel 3.5 genoemde (rechts)personen.

5.8     Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van de in artikel 3.5 genoemde (rechts)personen en andere personen voor wie Damen Legal aansprakelijk zou kunnen zijn.

5.9     Alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Damen Legal of haar leidinggevende ondergeschikten.

6.       Intellectuele eigendomsrechten

6.1      Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Damen Legal de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken, adviezen, processtukken, contracten, algemene voorwaarden, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, presentaties, etc.

6.2     Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever (of derden namens opdrachtgever) aan Damen Legal verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Damen Legal voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Damen Legal door aanspraken met betrekking tot door derden beweerde rechten lijdt. Verder is opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Damen Legal met betrekking tot dergelijke aanspraken.

7.       Rechten en plichten van de opdrachtgever

7.1      In het geval de opdrachtgever niet de gevraagde informatie verschaft, enige verplichting jegens Damen Legal niet nakomt of de opdrachtgever verhindert dat Damen Legal de werkzaamheden adequaat en tijdig kan uitvoeren, is Damen Legal gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Damen Legal is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van dit opschorten of ontbinden.

7.2     Damen Legal is op grond van de geldende wet- en regelgeving (de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten. Door het geven van de opdracht aan Damen Legal bevestigt de opdrachtgever hiervan op de hoogte te zijn en geeft hij toestemming voor de uitvoering van deze wet- en regelgeving.

7.3     Damen Legal heeft het recht dossiers volledig digitaal te archiveren. Bij het sluiten van een dossier heeft Damen Legal het recht fysieke stukken uit een dossier aan de opdrachtgever toe te sturen, waaronder, maar niet uitsluitend, besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, uitspraken van gerechtelijke instanties, aktes en processen-verbaal. Het bewaren hiervan komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever en niet van Damen Legal. Het dossier blijft na het sluiten van de zaak gedurende vijf jaar in het (digitale) archief van Damen Legal bewaard. Damen Legal is gerechtigd om het – (digitaal) gearchiveerde – dossier na afloop van de archiefperiode te verwijderen en te vernietigen, zonder verdere aankondiging daarvan.

8.       Toepasselijk recht en geschillen

8.1      Damen Legal heeft een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Damen Legal. De klachtenregeling van Damen Legal is hier te lezen.

8.2     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Damen Legal partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen de opdrachtgever en Damen Legal kennis te nemen. Damen Legal behoudt het recht eventuele geschillen voor te leggen aan de rechter die zonder voorgaande forumkeuze bevoegd is kennis te nemen van de zaak.

De algemene voorwaarden van Damen Legal B.V. kunnen hier worden gedownload.